Informacja o otrzymaniu grantu

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013
oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego

Informacje o realizowanym projekcie.

Zarządzenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej nr 6/2022
z dnia 06-05-2022


Zarządzenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej nr 7/2021
w sprawie zmiany zarządzenia 14/2020

Zarządzenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej nr 14/2020

Uwaga! Zarządzenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
nr 11/2020 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 2/2020

 

 D Z I A Ł A L N O Ś Ć 

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU DOKOŃCZONA W 2006 ROKU
W RAMACH KONTRAKTU WOJEWÓDZKIEGO
DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
ORAZ GMINY MIASTA RADOMIA

Zapraszamy do naszej fotogalerii...Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej jest wpisany do Rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego pod poz. nr 34. Zezwolenie na prowadzenie domu dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób przewlekle psychicznie chorych wydane zostało na czas nieokreślony.

W 3 budynkach mieszkalnych zlokalizowane są pokoje 1, 2 i 3 osobowe, w których jest łącznie 185 miejsc. Przy części pokoi są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych pełne węzły sanitarne, niektóre pokoje wyposażono w umywalki. Są także ogólnodostępne  pomieszczenia sanitarne.

Budynki położone są na zagospodarowanym, pełnym zieleni terenie przy ul. Andrzeja Struga 88. W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe wielu autobusów miejskich, poczta, agencja bankowa, sklepy.

Zgodnie z obowiązującymi standardami Dom świadczy usługi:

1.     bytowe zapewniając:

·  miejsce zamieszkania

·  wyżywienie

·  odzież i obuwie (osobom nie posiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków)

·   utrzymanie czystości

2.     opiekuńcze zapewniając:

·  pomoc w podstawowych czynnościach życiowych

·  pielęgnację

·  niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych

3.     wspomagające polegające na:

·  umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej

·  podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców

·  umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych

·  zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców

·  stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z   rodziną i społecznością lokalną

·  działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości

·  pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, jeżeli mieszkaniec spełnia warunki do takiego usamodzielnienia

·  zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych

·  finansowaniu mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

·  zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz zapewnienie dostępności do informacji o tych prawach

·  sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.

Opiekę nad mieszkańcami sprawuje i wsparcia udziela interdyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą między innymi; pielęgniarki, opiekunowie, pokojowe, rehabilitanci, psycholog, pracownicy socjalni, instruktorzy terapii zajęciowej, instruktor KO, kapelan.

Opieka medyczna: zgodnie z ustawą o pomocy społecznej dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.  Ponadto dom pomocy społecznej pokrywa opłaty ryczałtowe za leki i środki pomocnicze oraz częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej odbywają się w formie wizyt domowych na miejscu. Na badania i konsultacje specjalistyczne mieszkańcy są dowożeni samochodem z windą, przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Opieka pielęgniarska sprawowana jest całodobowo.

 

 

STRONA GŁÓWNA | AKTUALNOŚCI | DZIAŁALNOŚĆ | MIESZKAŃCY | USŁUGI

ZMÓWIENIA | GALERIA | KONTAKT | LINKI | FREE